Prawo administracyjne / Prawo budowlane


SPRAWY ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIAMI ADMINISTRACYJNYMI
Reprezentacja przed sądami administracyjnymi, organami administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, przygotowywanie wszelkich pism procesowych w tego rodzaju sprawach.

PRAWO BUDOWLANE
Sprawy dotyczące budowy, pozwoleń, zgłoszeń, odwołań od decyzji organów administracji publicznej.